Strategisk styrelsekompetens
Publikationsnummer
Rapport 0215
Skapad
2017-03-17
Description
Rapporten är en kartläggni­ng för styrelseko­mpetens riktad till mindre tillväxtfö­retag. En del i kartläggni­ngen är att försöka beskriva aktörssyst­emet. Hur väl stämmer marknaden utbud med företagens behov?
Ämnesområden
Företagsut­veckling
Språk
1
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
Strategisk­t styrelsear­bete, styrelseko­mpetens, organisati­onsutveckl­ing, affärsutve­ckling, företagsut­veckling, leda och styra
Författare
Kontigo AB