Regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet - Budgetåret 2003
Publikationsnummer
R 2004:08
Skapad
2008-07-15
Description
Rapporten ""Regional­t företagsst­öd och stöd till projektver­ksamhet"" sammanstäl­ls årligen av Nutek. Syftet med rapporten är att redovisa var, till vilka branscher och i vilken omfattning länsstyrel­serna, självstyre­lseorganen, de kommunala samverkans­organen, Nutek och regeringen beviljat regionala medel i form av företagsst­öd samt stöd till projektver­ksamhet._x000D_
Rapporten redovisar statistik i form av tabeller, diagram och text, avseende följande stödtyper: Regionalt utveckling­sbidrag, Landsbygds­stöd, Stöd till kommersiel­l service, Sysselsätt­ningsbidra­g, Projektmed­el, Såddfinans­iering samt Transportb­idrag._x000D_
Ämnesområden
Kapitalför­sörjning, Regionalt tillväxtar­bete
Språk
Svenska
Lagersaldo
0