Regionala utvecklingsprogram, RUP - ett metodutvecklingsarbete Slutrapport 30 september 2005
Publikationsnummer
Info 062-2005
Skapad
2008-07-15
Description
Regeringen gav i juni 2004 tretton myndighete­r i uppdrag: ""att redovisa förslag till metoder som bidrar till att stärka myndighete­rnas arbete med regionala utveckling­sprogram. Förslagen skall ta hänsyn till olika regioners skilda utveckling­sförutsätt­ningar samt beakta möjlighete­rna till mellanregi­onal samverkan. Förordning­en om regionalt utveckling­sarbete (2003:595) skall ligga till grund för arbetet""._x000D_
Nutek gavs i uppdrag att tillhandah­ålla processtöd och koordinera uppdraget samt genomföra samråd med ett antal myndighete­r och organisati­oner. Ansvaret i övrigt har åvilat samtliga tretton myndighete­r att redovisa gemensamt förslag till Regeringen den 30 september 2005._x000D_
_x000D_
_x000D_
Ämnesområden
Regionalpo­litiska företagsst­öd, Regionalt tillväxtar­bete, Samverkan mellan näringsliv­saktörer
Språk
Svenska
Lagersaldo
0