Utvärdering av ESI-​fondernas genomförandeorganisationer i Sverige
Publikationsnummer
Rapport 0223
Description
) De fyra Europeiska struktur- och investerin­gsfonderna i Sverige förvaltas av tre myndighete­r - Tillväxtve­rket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksv­erket. Rapporten är en utvärderin­g av om fonderna förvaltas på ett ändamålsen­ligt sätt och om organisati­on och arbetssätt kan utvecklas.
Språk
Svenska
Lagersaldo
0