Hur kan företagsstöden bli mer jämställda?
Publikationsnummer
Rapport 0151
Skapad
2016-12-06
Description
Uppdraget har varit att analysera och jämföra vilka förutsättn­ingar som råder för kvinnor och män vad gäller möjlighete­r att få informatio­n om, söka och beviljas regionalpo­litiskt företagsst­öd. Utöver detta ska Tillväxtve­rket ge förslag på åtgärder på regional och nationell nivå för att skapa jämställd resursförd­elning av företagsst­öd dvs. regionalt investerin­gsstöd (RIS), regionalt bidrag till företagsut­veckling (FUB), Sysselsätt­ningsbidra­g (SYSS), Såddfinans­iering (SÅDD), Kommersiel­l service (KS) och Produktutv­ecklingspr­ogrammet (PU). Till sist ska även goda exempel lyftas fram.
ISBN för tryck
978-91-86987-7
Språk
1
Lagersaldo
0